Ejemplo de frase en chino No.1574

3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone   no tone
孩子
háizi
4th tone
zài
3rd tone   3rd tone
广场
guǎngchǎng
4th tone
shàng
2nd tone   4th tone   1st toneno tone
滑旱冰。
huáhànbīng。
      Escuchar
AudioChino Español
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       孩子
háizi
niño
      
zài
estar en (lugar)
       广场
guǎngchǎng
plaza
      
shàng
encima de
arriba
滑旱冰
huáhànbīng
patines en línea

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
永远
yǒngyuǎn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi jiǔ shí èr
4292