Ejemplo de frase en chino No.1603

3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
zhǎo
2nd tone   2nd tone
名人
míngrén
2nd tone   3rd toneno tone
合影。
héyǐng。
      Escuchar
AudioChino Español
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
      
rén
persona
humano
gente
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
zhǎo
buscar
名人
míngrén
famoso
       合影
héyǐng
foto de grupo

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi jiǔ shí liù
3196