Ejemplo de frase en chino No.1617

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
1st tone
shēng
1st tone   1st tone
花生
huāshēng
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
      
chī
comer

shēng
parir
crudo
vida
       花生
huāshēng
cacahuete
      
ma
partícula ( para preguntas )

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
预防
yùfáng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi qī shí yī
2771