Ejemplo de frase en chino No.1680

3rd tone
1st tone
duō
2nd tone
cháng
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
4th tone
2nd tone
4th tone
4th tone   1st tone   2nd toneno tone
健身房?
jiànshēnfáng?
      Escuchar
AudioChino Español
      

      
duō
mucho
      
cháng
largo
crecer
       时间
shíjiān
tiempo
      

ir
      

uno
      

vez
veces
       健身房
jiànshēnfáng
gimnasio

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
打喷嚏
dǎpēntì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi jiǔ shí sì
2794