Ejemplo de frase en chino No.1685

2nd tone   3rd tone
德语
déyǔ
4th tone   2nd tone
键盘
jiànpán
1st tone
gēn
1st tone   3rd tone
英语
yīngyǔ
4th tone   2nd tone
键盘
jiànpán
2nd tone
4th tone
tài
2nd tone   4th toneno tone
一样。
yíyàng。
      Escuchar
AudioChino Español
德语
déyǔ
alemán (idioma)
       键盘
jiànpán
teclado
      
gēn
con
seguir
英语
yīngyǔ
idioma ingles
       键盘
jiànpán
teclado
      

no (presente)
      
tài
demasiado
       一样
yíyàng
igual
mismo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi sān shí sì
2934