Ejemplo de frase en chino No.1696

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
2nd tone   no tone
狐狸
húli
4th tone
shì
3rd tone
hěn
3rd tone   2nd tone
狡猾
jiǎohuá
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
动物。
dòngwù。
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
persona
humano
gente
       认为
rènwéi
opinar
pensar
狐狸
húli
zorro (animal)
      
shì
ser/estar

correcto
      
hěn
muy
mucho
       狡猾
jiǎohuá
listo
      
de
particula
de
       动物
dòngwù
animal

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
洗衣机
xǐyījī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi liù shí jiǔ
3669