Ejemplo de frase en chino No.1707

4th tone
yòng
2nd tone   2nd tone
节能
jiénéng
1st tone
dēng
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
2nd tone   3rd tone
节省
jiéshěng
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone
diàn
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
4th tone
2nd tone
néng
2nd tone   3rd tone
节省
jiéshěng
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Escuchar
AudioChino Español
      
yòng
usar
节能
jiénéng
ahorrar energia
      
dēng
lámpara
luz
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       节省
jiéshěng
economizar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho

diàn
electricidad
       但是
dànshì
pero
      

no (presente)
      
néng
poder
ser capaz
tener la posibilidad
       节省
jiéshěng
economizar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
      
qián
dinero
moneda

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
国际
guójì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi wǔ shí bā
1158