Ejemplo de frase en chino No.1718

1st tone
jīn
2nd tone
yín
2nd tone
tóng
3rd tone
tiě
1st tone
dōu
4th tone
shì
1st tone   3rd toneno tone
金属。
jīnshǔ。
      Escuchar
AudioChino Español

jīn
oro
      
yín
plata
      
tóng
cobre

tiě
hierro
      
dōu
todo
todos
      
shì
ser/estar

correcto
       金属
jīnshǔ
metal

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
地位
dìwèi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān qī bǎi yī shí yī
4711