Ejemplo de frase en chino No.1721

1st tone
2nd tone   1st tone
投资
tóuzī
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
4th tone
3rd tone   4th tone
谨慎
jǐnshèn
no tone
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
2nd tone   2nd tone
赔钱
péiqián
4th tone   3rd tone
或者
huòzhě
4th tone
bèi
2nd tone
rén
4th toneno tone
骗。
piàn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
       投资
tóuzī
invertir
inversión
       非常
fēicháng
muy
sumamente
      

no (presente)
       谨慎
jǐnshèn
cuidadoso
       经常
jīngcháng
a menudo
permanente
赔钱
péiqián
perder dinero
tener perdídas
       或者
huòzhě
o (no en preguntas)
      
bèi
partícula ( pasiva )
colcha
      
rén
persona
humano
gente
      
piàn
engañar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
duàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi qī shí qī
3977