Ejemplo de frase en chino No.1764

2nd tone   4th tone
无论
wúlùn
3rd tone
xiě
2nd tone   1st tone
文章
wénzhāng
2nd tone   no tone
还是
háishi
1st tone   4th tone
说话
shuōhuà
no tone
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
1st tone
dōu
4th tone
yào
4th tone
yòng
2nd tone   3rd tone
成语
chéngyǔ
no tone
3rd tone   4th tone
可见
kějiàn
2nd tone
xué
2nd tone   3rd tone
成语
chéngyǔ
3rd tone
hěn
3rd tone
yǒu
4th toneno tone
用。
yòng。
      Escuchar
AudioChino Español
       无论
wúlùn
independientemente de
      
xiě
escribir
       文章
wénzhāng
artículo (periódico)
       还是
háishi
o
todavia
       说话
shuōhuà
hablar
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
persona
humano
gente
       经常
jīngcháng
a menudo
permanente
      
dōu
todo
todos
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      
yòng
usar
       成语
chéngyǔ
proverbio chino
       可见
kějiàn
se ve que

xué
estudiar (学习)
       成语
chéngyǔ
proverbio chino
      
hěn
muy
mucho
      
yǒu
tener
      
yòng
usar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
样子
yàngzi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi sān shí liù
1936