Ejemplo de frase en chino No.1776

4th tone   4th tone
计划
jìhuà
1st tone   4th tone
生育
shēngyù
4th tone   4th tone
政策
zhèngcè
4th tone
shì
4th tone   no tone
为了
wèile
4th tone   4th tone
控制
kòngzhì
2nd tone   3rd tone
人口
rénkǒu
4th tone   4th toneno tone
数量。
shùliàng。
      Escuchar
AudioChino Español
       计划
jìhuà
plan
proyecto
       生育
shēngyù
parir un bebé
       政策
zhèngcè
política (del gobierno)
      
shì
ser/estar

correcto
       为了
wèile
a fin de
para que
       控制
kòngzhì
control
       人口
rénkǒu
población
       数量
shùliàng
cantidad

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
huàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān bā bǎi líng sì
1804