Ejemplo de frase en chino No.1777

3rd tone   no tone
你们
nǐmen
3rd tone
yǒu
2nd tone   no tone
什么
shénme
3rd tone   4th tone
口味
kǒuwèi
no tone
de
1st tone   1st tone   2nd toneno tone
冰激凌?
bīngjīlíng?
      Escuchar
AudioChino Español
你们
nǐmen
vosotros
vosotras
      
yǒu
tener
       什么
shénme
que
algo
cuál
       口味
kǒuwèi
sabor (comida)
      
de
particula
de
冰激凌
bīngjīlíng
helado

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi liù shí jiǔ
2169