Ejemplo de frase en chino No.1786

4th tone   1st tone
据说
jùshuō
no tone
4th tone   2nd tone
月圆
yuèyuán
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
no tone
2nd tone   2nd tone
狼人
lángrén
4th tone
huì
4th tone   2nd tone
变成
biànchéng
2nd toneno tone
狼。
láng。
      Escuchar
AudioChino Español
       据说
jùshuō
se dice que
月圆
yuèyuán
luna llena
      
de
particula
de
       时候
shíhou
momento
tiempo
狼人
lángrén
hombre lobo
      
huì
saber ( poder )
reunirse
变成
biànchéng
ser
transformarse
      
láng
lobo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
属于
shǔyú
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi sān shí sì
2934