Ejemplo de frase en chino No.1842

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   1st tone
北方
běifāng
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
2nd tone   no tone
馒头
mántou
no tone
2nd tone   1st tone
南方
nánfāng
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
3rd tone   4th toneno tone
米饭。
mǐfàn。
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
       北方
běifāng
norte
      
rén
persona
humano
gente
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
chī
comer
       馒头
mántou
comida china (pan sin sabor)
南方
nánfāng
sur
      
rén
persona
humano
gente
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
chī
comer
       米饭
mǐfàn
arroz cocido

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
认为
rènwéi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi jiǔ shí qī
4997