Ejemplo de frase en chino No.1850

4th tone
zuò
2nd tone   4th tone
煤炭
méitàn
1st tone   no tone
生意
shēngyi
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
zhuàn
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zuò
hacer
       煤炭
méitàn
carbón
生意
shēngyi
comercio
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
      
zhuàn
beneficiar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
      
qián
dinero
moneda

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
语言
yǔyán
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi sì shí yī
3841