Ejemplo de frase en chino No.1853

1st tone
1st tone   4th tone   3rd tone
方向感
fāngxiànggǎn
4th tone
3rd tone
hǎo
no tone
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
2nd tone   4th toneno tone
迷路。
mílù。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
方向感
fāngxiànggǎn
sentido de orientación
      

no (presente)
      
hǎo
bien
bueno
       经常
jīngcháng
a menudo
permanente
       迷路
mílù
perderse (camino)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi sān shí wǔ
2735