Ejemplo de frase en chino No.1879

3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
2nd tone   1st tone
曾经
céngjīng
2nd tone
2nd tone   1st tone   1st tone
摩托车
mótuōchē
2nd tone   2nd tone
环游
huányóu
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      
yǒu
tener
      
rén
persona
humano
gente
       曾经
céngjīng
antes
en su día
      

ir (bici, caballo)
       摩托车
mótuōchē
moto
motocicleta
环游
huányóu
viaje circular
rodear
       世界
shìjiè
mundo
      
ma
partícula ( para preguntas )

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
zhǒng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi bā shí liù
2586