Ejemplo de frase en chino No.1880

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
2nd tone   no tone
人们
rénmen
4th tone
duì
4th tone   2nd tone   3rd tone
互联网
hùliánwǎng
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
2nd tone
4th tone
zài
3rd tone   4th tone
感到
gǎndào
4th tone   1st toneno tone
陌生。
mòshēng。
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
人们
rénmen
personas
      
duì
correcto
justo
para
       互联网
hùliánwǎng
Internet
red
       已经
yǐjīng
ya
      

no (presente)
      
zài
otra vez
感到
gǎndào
sentir
       陌生
mòshēng
desconocido
extraño
no familiar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
竞争
jìngzhēng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi sì shí liù
2646