Ejemplo de frase en chino No.1899

4th tone   4th tone   4th tone
意大利
yìdàlì
2nd tone   1st tone   1st tone   1st tone
浓缩咖啡
nóngsuōkāfēi
3rd tone
3rd tone   4th tone
美式
měishì
1st tone   1st tone
咖啡
kāfēi
2nd toneno tone
浓。
nóng。
      Escuchar
AudioChino Español
意大利
yìdàlì
Italia
浓缩咖啡
nóngsuōkāfēi
Espresso
      

comparar
美式
měishì
estilo americano
       咖啡
kāfēi
café
      
nóng
denso
espeso

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi èr shí
2720