Ejemplo de frase en chino No.1939

3rd tone
3rd tone
hěn
1st tone   4th tone
期待
qīdài
4th tone
zhè
4th tone
4th tone   3rd tone
电影
diànyǐng
3rd tone
zǎo
no tone
点儿
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   4th toneno tone
上映。
shàngyìng。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
hěn
muy
mucho
       期待
qīdài
esperar
desear
      
zhè
este
ahora


departamento
clasificador para películas
       电影
diànyǐng
película
cine

zǎo
temprano
一点儿
yìdiǎnr
un poco
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China
上映
shàngyìng
mostrar (película)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
liàng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi yī shí jiǔ
4519