Ejemplo de frase en chino No.1975

2nd tone   1st tone   no tone
学生们
xuéshēngmen
3rd tone   2nd tone
请求
qǐngqiú
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
3rd tone
gěi
1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone
huàn
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
      Escuchar
AudioChino Español
学生们
xuéshēngmen
estudiantes
       请求
qǐngqiú
favor
demanda
solicitar
       学校
xuéxiào
escuela
      
gěi
dar
para
他们
tāmen
ellos
      
huàn
intercambiar
cambiar algo por
       老师
lǎoshī
profesor
maestro

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi líng wǔ
2305