Ejemplo de frase en chino No.1976

1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
3rd tone
4th tone
3rd tone
xiǎng
4th tone   4th tone
庆祝
qìngzhù
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   4th toneno tone
生日。
shēngrì。
      Escuchar
AudioChino Español
今年
jīnnián
este año
      

yo
      

no (presente)
      
xiǎng
querer
pensar
       庆祝
qìngzhù
festejar
我的
wǒde
mi
       生日
shēngrì
cumpleaños

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi líng sì
3504