Ejemplo de frase en chino No.1978

2nd tone   2nd tone   4th tone
人民币
rénmínbì
4th tone   4th tone
兑换
duìhuàn
1st tone   2nd tone
欧元
ōuyuán
no tone
de
4th tone   4th tone
汇率
huìlǜ
3rd tone
yǒu
4th tone   1st tone
上升
shàngshēng
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
趋势。
qūshì。
      Escuchar
AudioChino Español
       人民币
rénmínbì
moneda china
       兑换
duìhuàn
cambiar
cambio
欧元
ōuyuán
moneda euro (EUR)
      
de
particula
de
       汇率
huìlǜ
tipo de cambio
      
yǒu
tener
上升
shàngshēng
subir
subida
      
de
particula
de
       趋势
qūshì
tendencia (onda, moda)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān yī bǎi sān shí
4130