Ejemplo de frase en chino No.1992

4th tone   no tone
月亮
yuèliang
4th tone
rào
4th tone   2nd tone
地球
dìqiú
3rd toneno tone
转。
zhuǎn。
      Escuchar
AudioChino Español
       月亮
yuèliang
luna
      
rào
esquivar
evadir
       地球
dìqiú
tierra
globo

zhuǎn
girar
virar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi wǔ shí jiǔ
2759