Ejemplo de frase en chino No.2046

4th tone   4th tone
最近
zuìjìn
4th tone
1st tone   no tone
知道
zhīdao
4th tone   2nd tone   no tone
为什么
wèishénme
3rd tone   4th tone
总是
zǒngshì
2nd tone   1st tone
神经
shénjīng
3rd tone   1st tone
紧张
jǐnzhāng
no tone
4th tone
shuì
4th tone
3rd tone
hǎo
4th toneno tone
觉。
jiào。
      Escuchar
AudioChino Español
       最近
zuìjìn
hace poco
últimamente
cerca
      

no (presente)
       知道
zhīdao
saber
       为什么
wèishénme
¿por qué?
       总是
zǒngshì
siempre
       神经
shénjīng
nervios (término médico)
       紧张
jǐnzhāng
nervioso
       睡觉
shuìjiào
dormir
      

no (presente)
      
hǎo
bien
bueno
       睡觉
shuìjiào
dormir

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi
3600