Ejemplo de frase en chino No.2055

1st tone
gēn
4th tone   4th tone
现代
xiàndài
1st tone
shī
3rd tone   3rd tone   no tone
比起来
bǐqǐlai
no tone
3rd tone
4th tone
gèng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   1st toneno tone
古诗。
gǔshī。
      Escuchar
AudioChino Español
      
gēn
con
seguir
       现代
xiàndài
Edad moderna
      
shī
poema
poesia
比起来
bǐqǐlai
comparar
      

yo
      
gèng
más
adicional
       喜欢
xǐhuan
gustar
古诗
gǔshī
poemas chinas clásicas

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
计算
jìsuàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān sì bǎi sì shí jiǔ
2449