Ejemplo de frase en chino No.2080

4th tone   4th tone
世界
shìjiè
4th tone
shàng
2nd tone
hái
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   1st tone
未知
wèizhī
no tone
de
4th tone   4th tone
事物
shìwù
1st tone   4th tone
需要
xūyào
2nd tone   no tone
人们
rénmen
4th tone   4th tone
继续
jìxù
4th tone   3rd toneno tone
探索。
tànsuǒ。
      Escuchar
AudioChino Español
       世界
shìjiè
mundo
      
shàng
encima de
arriba
      
hái
aún
todavía
      
yǒu
tener
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
未知
wèizhī
desconocido
      
de
particula
de
       事物
shìwù
cosas (general)
       需要
xūyào
necesitar
人们
rénmen
personas
       继续
jìxù
continuar
       探索
tànsuǒ
explorar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi qī shí wǔ
2975