Ejemplo de frase en chino No.2103

1st tone   1st tone
夫妻
fūqī
1st tone   1st tone
双方
shuāngfāng
4th tone
yào
4th tone   2nd tone
共同
gòngtóng
3rd tone   3rd tone
抚养
fǔyǎng
2nd tone   no toneno tone
孩子。
háizi。
      Escuchar
AudioChino Español
夫妻
fūqī
hombre y mujer
matrimonio
       双方
shuāngfāng
dos partes (del contrato)
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       共同
gòngtóng
en común
conjunto
       抚养
fǔyǎng
criar
       孩子
háizi
niño

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
公共汽车
gōnggòngqìchē
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sì bǎi qī shí qī
3477