Ejemplo de frase en chino No.2136

3rd tone
4th tone   4th tone
特意
tèyì
2nd tone
cóng
3rd tone
hěn
3rd tone
yuǎn
no tone
de
4th tone   no tone
地方
dìfang
2nd tone
lái
4th tone   3rd tone
这里
zhèlǐ
2nd tone
xué
1st tone   no toneno tone
功夫。
gōngfu。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       特意
tèyì
queriendo
      
cóng
de
      
hěn
muy
mucho
      
yuǎn
lejos
      
de
particula
de
       地方
dìfang
lugar
      
lái
venir
这里
zhèlǐ
aquí

xué
estudiar (学习)
       功夫
gōngfu
tiempo
kung-fu

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
班主任
bānzhǔrèn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi liù shí qī
1567