Ejemplo de frase en chino No.2148

1st tone   1st tone
天空
tiānkōng
1st tone
zhōng
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   no toneno tone
星星。
xīngxing。
      Escuchar
AudioChino Español
       天空
tiānkōng
cielo (palabra formal)

zhōng
en
centro
      
yǒu
tener
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
星星
xīngxing
estrella

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
tǐng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi sān shí sān
3933