Ejemplo de frase en chino No.2177

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   1st tone   4th tone
外交部
wàijiāobù
4th tone   3rd tone
部长
bùzhǎng
4th tone
shì
2nd toneno tone
谁?
shéi?
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
外交部
wàijiāobù
Ministerio de Asuntos Exteriores
部长
bùzhǎng
ministro
      
shì
ser/estar

correcto
      
shéi
¿quién?

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
协调
xiétiáo
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi sì shí jiǔ
1149