Ejemplo de frase en chino No.2198

4th tone   4th tone
最近
zuìjìn
1st tone
chī
no tone
le
4th tone
tài
1st tone
duō
2nd tone   4th tone
油腻
yóunì
no tone
de
1st tone   no tone
东西
dōngxi
no tone
3rd tone
zǒng
2nd tone   no tone
觉得
juéde
4th tone
wèi
4th tone
1st tone   no toneno tone
舒服。
shūfu。
      Escuchar
AudioChino Español
       最近
zuìjìn
hace poco
últimamente
cerca
      
chī
comer
      
le
partícula ( acción finalizada / cambiada )
      
tài
demasiado
      
duō
mucho
       油腻
yóunì
grasiento
      
de
particula
de
       东西
dōngxi
cosa

zǒng
       觉得
juéde
pensar
sentir
      
wèi
estómago
      

no (presente)
       舒服
shūfu
cómodo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi yī shí wǔ
2115