Ejemplo de frase en chino No.2208

4th tone   4th tone
社会
shèhuì
2nd tone   2nd tone
文明
wénmíng
2nd tone
1st tone   4th tone
经济
jīngjì
1st tone   3rd tone
发展
fāzhǎn
3rd tone
yǒu
1st tone   4th toneno tone
关系。
guānxì。
      Escuchar
AudioChino Español
       社会
shèhuì
sociedad
       文明
wénmíng
civilización
civilizado
      

y
       经济
jīngjì
economía
       发展
fāzhǎn
desarrollar
desarrollo
      
yǒu
tener
       关系
guānxì
relaciones
tener enchufe / pituto

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi èr shí wǔ
3525