Ejemplo de frase en chino No.2229

4th tone
zài
3rd tone
yǒu
1st tone
xiē
3rd tone   4th tone
网站
wǎngzhàn
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
3rd tone   4th tone
免费
miǎnfèi
4th tone   4th tone
下载
xiàzài
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
1st tone   4th toneno tone
资料。
zīliào。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zài
estar en (lugar)
      
yǒu
tener
      
xiē
algunos
       网站
wǎngzhàn
página web
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       免费
miǎnfèi
gratuito
gratis
       下载
xiàzài
bajar
descargar
descarga
       学习
xuéxí
estudiar
aprender
       资料
zīliào
material
datos

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
报纸
bàozhǐ
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi qī shí qī
3177