Ejemplo de frase en chino No.2250

3rd tone
4th tone
huì
4th tone
xià
4th tone   2nd tone
象棋
xiàngqí
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
2nd tone
4th tone
huì
4th tone
xià
2nd tone   4th tone
国际
guójì
4th tone   2nd toneno tone
象棋。
xiàngqí。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
huì
saber ( poder )
reunirse
      
xià
debajo de
abajo
       象棋
xiàngqí
ajedrez chino
       但是
dànshì
pero
      

yo
      

no (presente)
      
huì
saber ( poder )
reunirse
      
xià
debajo de
abajo
       国际
guójì
internacional
       象棋
xiàngqí
ajedrez chino

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
huán
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān yī bǎi liù shí sì
4164