Ejemplo de frase en chino No.2253

3rd tone   no tone
晚上
wǎnshang
1st tone
chī
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   no tone
东西
dōngxi
3rd tone   4th tone
马上
mǎshàng
4th tone
jiù
4th tone
4th tone   4th tone
睡觉
shuìjiào
4th tone
2nd tone   4th tone
容易
róngyì
1st tone   4th toneno tone
消化。
xiāohuà。
      Escuchar
AudioChino Español
       晚上
wǎnshang
noche ( tarde )
por la noche
      
chī
comer
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       东西
dōngxi
cosa
       马上
mǎshàng
enseguida
ahora mismo
      
jiù
ya
en seguida
      

ir
       睡觉
shuìjiào
dormir
      

no (presente)
       容易
róngyì
fácil (no difícil)
       消化
xiāohuà
digerir

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi qī shí sān
1773