Ejemplo de frase en chino No.2268

1st tone
4th tone
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
1st tone   4th tone   1st tone
心脏科
xīnzàngkē
4th tone
kàn
1st tone   4th tone   4th toneno tone
心脏病。
xīnzàngbìng。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
      

ir
       医院
yīyuàn
hospital
心脏科
xīnzàngkē
cardiología
      
kàn
mirar
vigilar
guardar
cuidar
心脏病
xīnzàngbìng
afección cardíaca

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi jiǔ shí yī
2191