Ejemplo de frase en chino No.2274

1st tone
chē
2nd tone   4th tone
停下
tíngxìa
2nd tone
lái
4th tone
ràng
2nd tone   2nd tone
行人
xíngrén
1st tone
xiān
4th tone
guò
3rd tone   4th toneno tone
马路。
mǎlù。
      Escuchar
AudioChino Español

chē
coche
vehículo
carro
停下
tíngxìa
parar
      
lái
venir
      
ràng
ordenar alguien a hacer algo
invitar
       行人
xíngrén
peatón
      
xiān
primero
ante todo
      
guò
partícula ( experimentar algo )
马路
mǎlù
calle

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
正式
zhèngshì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān sì bǎi wǔ shí èr
1452