Ejemplo de frase en chino No.2292

no tone
1949
2nd tone
nián
1st tone   2nd tone
中华
Zhōnghuá
2nd tone   2nd tone
人民
rénmín
4th tone   2nd tone   2nd tone
共和国
gònghéguó
1st tone   4th tone
宣布
xuānbù
2nd tone   4th toneno tone
成立。
chénglì。
      Escuchar
AudioChino Español
      
nián
año
中华
Zhōnghuá
China
nación china
人民
rénmín
pueblo
gente
       共和国
gònghéguó
república
       宣布
xuānbù
proclamar
declarar
       成立
chénglì
fundar
montar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
shòu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi wǔ shí wǔ
3355