Ejemplo de frase en chino No.2293

2nd tone   2nd tone   4th tone   4th tone
红十字会
hóngshízìhuì
no tone
de
4th tone   4th tone   3rd tone
志愿者
zhìyuànzhě
4th tone   4th tone
正在
zhèngzài
1st tone   2nd tone
宣传
xuānchuán
4th tone   1st tone   4th tone
艾滋病
aìzībìng
no tone
de
4th tone   2nd toneno tone
预防。
yùfáng。
      Escuchar
AudioChino Español
红十字会
hóngshízìhuì
Cruz Roja
      
de
particula
de
       志愿者
zhìyuànzhě
voluntario
       正在
zhèngzài
ahora mismo
       宣传
xuānchuán
dar algo a conocer
艾滋病
aìzībìng
sida
      
de
particula
de
       预防
yùfáng
impedir

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
广场
guǎngchǎng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi èr shí bā
4528