Ejemplo de frase en chino No.2314

3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
1st tone
shuō
2nd tone   3rd tone
啤酒
píjiǔ
4th tone
shì
4th tone   3rd tone
液体
yètǐ
4th tone   1st toneno tone
面包。
miànbāo。
      Escuchar
AudioChino Español
      
yǒu
tener
      
rén
persona
humano
gente

shuō
hablar (说话)
       啤酒
píjiǔ
cerveza
      
shì
ser/estar

correcto
       液体
yètǐ
líquido
       面包
miànbāo
pan

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
兴趣
xìngqù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi bā shí bā
4988