Ejemplo de frase en chino No.2320

4th tone
zhù
3rd tone
2nd tone   4th tone   2nd tone   1st toneno tone
一路平安!
yílùpíng'ān!
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhù
desear alguien algo
      

       一路平安
yílùpíng'ān
desear un buen viaje

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi sān shí liù
2336