Ejemplo de frase en chino No.2330

3rd tone
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone   4th tone
讨论
tǎolùn
3rd tone
zhǐ
4th tone
shì
4th tone   4th tone
浪费
làngfèi
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
no tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
意义。
yìyì。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       认为
rènwéi
opinar
pensar
       现在
xiànzài
ahora
       讨论
tǎolùn
debatir
      
zhǐ
solo
solamente
clasificador para animales
      
shì
ser/estar

correcto
       浪费
làngfèi
malgastar
       时间
shíjiān
tiempo
      
méi
no (pasado)
no tener
      
yǒu
tener
       意义
yìyì
sentido profundo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
方向
fāngxiàng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān líng bā shí liù
1086