Ejemplo de frase en chino No.2334

3rd tone   3rd tone
影响
yǐngxiǎng
4th tone   4th tone
汇率
huìlǜ
4th tone   4th tone
变化
biànhuà
no tone
de
3rd tone   4th tone
主要
zhǔyào
1st tone   4th tone
因素
yīnsù
4th tone
shì
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
      Escuchar
AudioChino Español
       影响
yǐngxiǎng
influenciar
influencia
       汇率
huìlǜ
tipo de cambio
       变化
biànhuà
cambio
cambiar
      
de
particula
de
       主要
zhǔyào
principal
       因素
yīnsù
factor
      
shì
ser/estar

correcto
       什么
shénme
que
algo
cuál

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi bā shí sì
3184