Ejemplo de frase en chino No.2342

4th tone
zhè
2nd tone
tái
4th tone   4th tone   4th tone   4th tone   1st tone
自动售货机
zìdòngshòuhuòjī
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
yòng
4th tone   4th tone
硬币
yìngbì
3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
yòng
3rd tone   4th toneno tone
纸币。
zhǐbì。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
tái
clasificador para aparatos eléctricos
自动售货机
zìdòngshòuhuòjī
distribuidor automático
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
      
yòng
usar
       硬币
yìngbì
moneda
      

también
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
      
yòng
usar
纸币
zhǐbì
billete (moneda)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
qī bǎi liù shí èr
762