Ejemplo de frase en chino No.2371

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone   4th tone
需要
xūyào
3rd tone   4th tone
采购
cǎigòu
1st tone
1st tone
xiē
4th tone   2nd tone
化学
huàxué
2nd tone   4th toneno tone
原料。
yuánliào。
      Escuchar
AudioChino Español
       我们
wǒmen
nosotros
nosotras
       需要
xūyào
necesitar
       采购
cǎigòu
adquerir
comprar (formal)
      

uno
      
xiē
algunos
       化学
huàxué
química
       原料
yuánliào
materia prima

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
塑料袋
sùliàodài
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi yī shí jiǔ
1919