Ejemplo de frase en chino No.2395

3rd tone   2nd tone
主人
zhǔrén
2nd tone
1st tone
chū
4th tone   3rd tone
最好
zuìhǎo
no tone
de
4th tone
fàn
4th tone
cài
2nd tone
3rd tone
jiǔ
1st tone   4th tone
招待
zhāodài
4th tone   2nd toneno tone
客人。
kèrén。
      Escuchar
AudioChino Español
       主人
zhǔrén
dueño
propietario
      

tomar
coger
      
chū
salir
       最好
zuìhǎo
mejor
      
de
particula
de

fàn
comida
      
cài
verduras
comida
plato
      

y

jiǔ
alcohol
       招待
zhāodài
servir (cliente)
       客人
kèrén
huésped
invitado
cliente

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
西瓜
xīguā
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān sì bǎi líng liù
4406