Ejemplo de frase en chino No.2397

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
4th tone
shì
2nd tone   4th tone   2nd tone
国庆节
Guóqìngjié
no tone
2nd tone   2nd tone
全国
quánguó
1st tone
dōu
4th tone   4th tone
放假
fàngjià
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
4th tone
yào
4th tone   2nd tone
照常
zhàocháng
4th tone   1st toneno tone
上班。
shàngbān。
      Escuchar
AudioChino Español
       明天
míngtiān
mañana
      
shì
ser/estar

correcto
       国庆节
Guóqìngjié
fiesta nacional
全国
quánguó
país entero
nacional
      
dōu
todo
todos
放假
fàngjià
ir de vacaciones
       但是
dànshì
pero
      

yo
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       照常
zhàocháng
como de costumbre
       上班
shàngbān
ir al trabajo
empezar trabajar
estar trabajando

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
矿泉水
kuàngquánshuǐ
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi bā shí wǔ
3385