Ejemplo de frase en chino No.2403

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
yào
1st tone   1st tone
珍惜
zhēnxī
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
no tone
1st tone   1st tone
珍惜
zhēnxī
1st tone   2nd tone
资源
zīyuán
2nd tone
hái
4th tone
yào
1st tone   1st tone
珍惜
zhēnxī
1st tone   4th toneno tone
生命。
shēngmìng。
      Escuchar
AudioChino Español
       我们
wǒmen
nosotros
nosotras
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       珍惜
zhēnxī
apreciar (agua, tiempo)
       时间
shíjiān
tiempo
       珍惜
zhēnxī
apreciar (agua, tiempo)
       资源
zīyuán
recursos
      
hái
aún
todavía
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       珍惜
zhēnxī
apreciar (agua, tiempo)
       生命
shēngmìng
vida

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
主人
zhǔrén
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi qī shí èr
3572