Ejemplo de frase en chino No.2410

3rd tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
yào
1st tone   1st tone
专心
zhuānxīn
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
no tone
1st tone   3rd tone
争取
zhēngqǔ
3rd tone
3rd tone
diǎn
3rd tone   2nd tone
以前
yǐqián
2nd tone   2nd tone
完成
wánchéng
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
工作。
gōngzuò。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       现在
xiànzài
ahora
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       专心
zhuānxīn
concentrado en
       工作
gōngzuò
trabajar
trabajo
       争取
zhēngqǔ
aspirar a
      

cinco
      
diǎn
hora
gota
punto
clasificador
       以前
yǐqián
antes
       完成
wánchéng
cumplir
terminar
       所有
suǒyǒu
entero
todos
      
de
particula
de
       工作
gōngzuò
trabajar
trabajo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi wǔ shí liù
3356